Preloader logo
Preloader logo
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-EB15 -EZ101 XL52 XL53 -EB15 - B T1 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EP21-QN25 -EP21- B T3 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP21 - AA25 -EP21 -CP4 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 4 2 1 XL 3 52 53 4 2 1 XL 3 52 53 -EB1 - AA25 -EB1 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -RM1 -RM1 - AZ30 -GC1 -EB15-QM31 -EB15-QN43

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory nadmiarowo-upustowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Instalację należy tak wykonać, aby zapewniła niezbędny przepływ potrzebny do odszraniania przy 100% pracy pompy ładującej.

Ważna informacja dotycząca komponentów

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące następujących komponentów:

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu NIBE AMS 20 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub chłodzenia. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie SVM S332 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. W przypadku podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

SVM S332 zawiera zasobnik c.w.u., który jest ładowany za pomocą wężownicy ładującej.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, SVM S332 traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Instalację należy wyposażyć w zawór mieszający.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja SVM S332.

Funkcje/akcesoria

System grzewczy 2

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ECS 40/41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do dodatkowego systemu grzewczego o niższej wymaganej temperaturze. Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej.

Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych systemów grzewczych.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Zewnętrzną pompę czynnika grzewczego można podłączyć przez wyjście AUX w SVM S332. Jeśli wyjście AUX jest używane przez inną funkcję, pompę czynnika grzewczego można podłączyć przez moduł AXC. Pompę czynnika grzewczego można podłączyć wykorzystując następujące funkcje:

  • podgrzewacz pomocniczy (wyposażenie dodatkowe AXC 40)

  • basen (wyposażenie dodatkowe )

Obieg c.w.u.

Za pomocą SVM S332 można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.

Pompę cyrkulacyjną c.w.u. można podłączyć przez wyjście AUX w SVM S332. Jeśli wyjście AUX jest używane przez inną funkcję, pompę cyrkulacyjną c.w.u. można podłączyć przez wyposażenie dodatkowe AXC 40. Pompę cyrkulacyjną c.w.u. można podłączyć wykorzystując następujące funkcje:

  • ogrzewacz c.w.u. (wyposażenie dodatkowe AXC 40)

Rekuperator

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ERS, które jest sterowane przez SVM S332. ERS odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego S135. S135 to moduł wentylacyjny, który jest sterowany przez SVM S332. S135 odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Chłodzenie (w systemie 2-rurowym)

Chłodzenie i grzanie są rozprowadzane przez ten sam system grzewczy.

Kiedy występuje ryzyko kondensacji, obiegi grzewcze i zainstalowane komponenty należy zaizolować w celu ochrony przed kondensacją, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, lub ograniczyć min. temperaturę zasilania.

Oddzielne systemy dla ogrzewania i chłodzenia (w systemie 2-rurowym)

W instalacjach, gdzie system grzewczy nie jest zabezpieczony przed kondensacją, przepływ do tego systemu można odcinać za pomocą zaworu odcinającego podczas chłodzenia.

Basen

Z wyposażeniem dodatkowym POOL 310 pompa ciepła może służyć do ogrzewania basenu.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Objętość zbiornika buforowego (UKV)

Zbiornik buforowy to zbiornik akumulacyjny, który może zostać podłączony do pompy ciepła lub innego zewnętrznego źródła ciepła i mieć kilka różnych zastosowań.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Równoważenie przepływu zbiornika buforowego (UKV)

Podłączony 2-rurowy zbiornik buforowy wyposażony w zawory zwrotne, zewnętrzną pompę czynnika grzewczego i zewnętrzny czujnik temperatury zasilania jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła i należy zapewnić równowagę między mocą wejściową i wyjściową.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Chłodzenie zbiornika buforowego (UKV)

Zbiornik buforowy, chłodzenie, to izolowany przeciw kondensacji bufor przeznaczony do podłączenia do chłodzenia.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Panele słoneczne

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE PV. NIBE PV to kompletny system modułowy obejmujący panele słoneczne o kilku podstawowych mocach. NIBE PV podłącza się do urządzenia SVM S332, które dostosowuje generowaną elektryczność solarną.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo.

Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym, który może być traktowany priorytetowo.

Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Elektryczne rezerwowe źródło ciepła

Kocioł elektryczny może być uruchamiany przez wyjście AUX, kiedy sprężarka zostanie zablokowana z powodu niskiej temperatury zewnętrznej. Maks. zalecana moc to 4,5 kW.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-EB15

Moduł wewnętrzny

NIBE SVM S332

-EB15-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w SVM S332

-EB15-BT25_extTS

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB15-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB15-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB15-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-EB15-QN43

Zawór nadmiarowo-upustowy, chłodzenie

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

52

Przyłącze rury gazowej

53

Przyłącze rury cieczowej

-EZ101

Moduł zewnętrzny

NIBE AMS 20

XL52

Przyłącze rury gazowej

XL53

Przyłącze rury cieczowej

-AZ30

Rekuperator

NIBE ERS

-CP4

Dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

-EB1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo/kocioł elektryczny

-EB1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EM1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

-EM1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EM1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

-EM1-QN11

Zawór trójdrogowy podgrzewacza pomocniczego

-EP21

System grzewczy 2

ECS 40/41

067 287 / 067 288

-EP21-AA25

Moduł AXC

Zawarty w ECS 40/41

-EP21-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system grzewczy 2

Zawarty w ECS 40/41

-EP21-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system grzewczy 2

Zawarty w ECS 40/41

-EP21-GP10

Pompa obiegowa, system grzewczy 2

Zawarty w ECS 40/41

-EP21-QN25

Zawór trójdrogowy, system grzewczy 2

Zawarty w ECS 40/41

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-GC1

Panele słoneczne

NIBE PV

-QZ1

Obieg c.w.u. (VVC)

-QZ1-FQ3

Zawór antyoparzeniowy, HWC

-QZ1-GP11

Pompa obiegowa, HWC

-QZ1-RM1

Zawór zwrotny, HWC

-QZ1-RN1

Zawór równoważący, HWC

-RM1

Różne

-RM1

Zawór zwrotny

-RM1.1

Zawór zwrotny

-RM1.2

Zawór zwrotny

Oznaczenia zgodnie z normą EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top