Preloader logo
Preloader logo
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EB101-QM1 XL1 XL2 -EB 101 -QM 4 0 -EB101-QZ2 -EB101-FL10 -EB101-RM1 -EB15 -EB15- B T1 -EB101 -EB101 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 P XL 8 9 4 3 2 1 P XL 8 4 3 2 1 9 5 5 P XL 8 4 3 2 1 9 5 -EB15 -CM4 -EB15 - WM4 P XL 8 9 4 2 1 3 5 5 -CP4 -CP10.2 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1-GP12 -EQ1 -EQ1-QNxx -RM1 - AZ10-GP12 - AZ10-HQ1 - AZ10 -QN44 -EB1 - AA25 -EB1 -RM2 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM1 -EM 1 -RM2 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -RM2 -CP10.1 -RM1.2 -RM1.1 -EB15-GP10 -EB15 - B T25 -CL11-GP12 -C L11 -GP 9 -CL11- B T51 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -CL11-HQ4 -CL11-QN19 -EB2 - AZ30 -GC1

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory nadmiarowo-upustowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Instalację należy tak wykonać, aby zapewniła niezbędny przepływ potrzebny do odszraniania przy 100% pracy pompy ładującej.

Ważna informacja dotycząca komponentów

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące następujących komponentów:

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu S2125/F2120/F2050/F2040 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody, chłodzenia lub ogrzewania basenu.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie VVM 225 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

VVM 225 zawiera ogrzewacz c.w.u., który jest ładowany za pomocą wężownicy ładującej.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, VVM 225 traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja VVM 225.

Funkcje/akcesoria

System grzewczy 2

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE ECS 40/41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do kolejnych obiegów grzewczych o niższej wymaganej temperaturze (np. systemu ogrzewania podłogowego). Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej. Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych obiegów grzewczych.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Wyposażenie dodatkowe AXC 40 (po jednym dla każdej planowanej funkcji dodatkowej) umożliwia podłączenie zewnętrznej pompy czynnika grzewczego do VVM 225, jeśli przekaźnik alarmowy (wyjście AUX) zostanie przypisany dla innej funkcji. Jeśli nie można użyć wyjścia AUX dla zewnętrznej pompy czynnika grzewczego, funkcja jest dostępna w:

  • basen

Rekuperator

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ERS, które jest sterowane przez VVM 225. ERS odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego F135. F135 to moduł wentylacyjny, który jest sterowany przez VVM 225. F135 odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Obieg c.w.u.

Za pomocą VVM 225 można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.

Chłodzenie (w systemie 4-rurowym)

Wyposażenie dodatkowe ACS 310 umożliwia podłączenie oddzielnych systemów chłodzenia i ogrzewania przez zawór przełączający. System chłodzenia podłącza się między pompą ciepła i jednostką wewnętrzną.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej EB15-BT1 i dowolny czujnik pokojowy EB15-BT50), zawór trójdrogowy EQ1-QN12 i pompa obiegowa EQ1-GP12 zostają uruchomione.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Basen

Z wyposażeniem dodatkowym POOL 310 pompa ciepła może służyć do ogrzewania basenu.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Objętość zbiornika buforowego

Podłączony 2-rurowy zbiornik buforowy jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Równoważenie przepływu zbiornika buforowego

Podłączony 2-rurowy zbiornik buforowy wyposażony w zawory zwrotne, zewnętrzną pompę czynnika grzewczego i zewnętrzny czujnik temperatury zasilania jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła i należy zapewnić równowagę między mocą wejściową i wyjściową.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Zbiornik buforowy (UKV)

Podłączony 3-rurowy zbiornik buforowy jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła i/lub przepływ w systemie grzewczym jest ograniczany bez kontroli.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Panele słoneczne

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE PV. NIBE PV to kompletny system modułowy obejmujący panele słoneczne o kilku podstawowych mocach. NIBE PV podłącza się do urządzenia VVM 225, które dostosowuje generowaną elektryczność solarną.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo.

Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym, który może być traktowany priorytetowo.

Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Elektryczne rezerwowe źródło ciepła

Kocioł elektryczny może być uruchamiany przez wyjście AUX, kiedy sprężarka zostanie zablokowana z powodu niskiej temperatury zewnętrznej. Maks. zalecana moc to 4,5 kW.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-EB15

Moduł wewnętrzny

NIBE VVM 225

-EB15-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM 225

-EB15-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB15-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

-EB15-FL1

Zawór bezpieczeństwa wody użytkowej

-EB15-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB15-RM2

Zawór zwrotny

-EB15-QM30

Zawór odcinający, c.w.u.

-EB15-WM4

Zbiornik pośredni

Zawarty w VVM 225

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

5

Przyłącze cyrkulacji c.w.u.

8

Przyłącze, zasilanie czynnika grzewczego (od pompy ciepła)

9

Przyłącze, powrót czynnika grzewczego (do pompy ciepła)

-EB101

Pompa ciepła

NIBE S2125/F2120/F2050/F2040

-EB101-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB101-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB101-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB101-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2050/F2040

-EB101-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

XL1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

XL2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

-AZ10

Moduł wentylacyjny

NIBE F135

067 075

-AZ10-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w NIBE F135

-AZ10-HQ1

Filtr cząstek stałych

-AZ30

Rekuperator

NIBE ERS

-CL11

Obieg basenu

POOL 310

067 247

-CL11-AA25

Moduł AXC

Zawarty w POOL 310

-CL11-BT51

Czujnik basenowy

Zawarty w POOL 310

-CL11-EP5

Wymiennik, basen

-CL11-GP9

Pompa obiegowa, basen

-CL11-GP12

Pompa ładująca, basen

Zawarty w POOL 310

-CL11-HQ4

Filtr cząstek stałych, basen

-CL11-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Zawarty w POOL 310

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-CP4

Dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

-CP10.1

Zbiornik buforowy

UKV

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu.

-CP10.2

Zbiornik buforowy, chłodzenie

UKV

Zbiorniki na potrzeby chłodzenia izolowane przeciw kondensacji.

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu.

-EB1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo/kocioł elektryczny

-EB1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EB2

Zewnętrzne elektryczne rezerwowe źródło ciepła

-EM1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

-EM1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EM1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

-EM1-QN11

Zawór trójdrogowy podgrzewacza pomocniczego

-EP21

System grzewczy 2

NIBE ECS 40/41

067 287 / 067 288

-EP21-AA25

Moduł AXC

Zawarty w NIBE ECS 40/41

-EP21-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

-EP21-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

-EP21-GP10

Pompa obiegowa, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

-EP21-QN25

Zawór trójdrogowy, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP21-RM1

Zawór zwrotny

-EP45

System chłodzenia 1

-EQ1

Chłodzenie

NIBE ACS 310

067 248

-EQ1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w NIBE ACS 310

-EQ1-BT64

Czujnik temperatury na zasilaniu, chłodzenie

Zawarty w NIBE ACS 310

-EQ1-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w NIBE ACS 310

-EQ1-QN12

Zawór przełączający, chłodzenie

Zawarty w NIBE ACS 310

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-GC1

Panele słoneczne

NIBE PV

-QZ1

Obieg c.w.u. (VVC)

-QZ1-FQ3

Zawór antyoparzeniowy, HWC

-QZ1-GP11

Pompa obiegowa, HWC

-QZ1-RM1

Zawór zwrotny, HWC

-QZ1-RN1

Zawór równoważący, HWC

XL

Różne

-QN44

Zawór odcinający

-RM1

Zawór zwrotny

-RM1.1

Zawór zwrotny

-RM1.2

Zawór zwrotny

-RM2

Zawór zwrotny

Oznaczenia zgodnie z normą EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top