Preloader logo
Preloader logo
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EB101-QM1 XL1 XL2 -EB 101 -QM 4 0 -EB101-QZ2 -EB101-FL10 -EB101-RM1 -EB15 -EB15- B T1 -EB101 -EB101 XL 4 3 9 8 2 1 29 - WM4 -QN17 -RM1 -FL1 - WM3 -CM4 XL 4 3 9 8 1 2 XL 4 3 8 1 2 9 -RM1 -EB2 5 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -CP4 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -CP10.1 -EB15- B T25 -B -EB15-GP10 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1-GP12 -EQ1 -CP10.2 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -RM1 - AZ10-GP12 - AZ10-HQ1 - AZ10 -QN44 -EB1 - AA25 -EB1 -EB15- B T25 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM1 -EM 1 -EB15- B T25 -CL11-GP12 -C L11 -GP 9 -CL11- B T51 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -CL11-HQ4 -CL11-QN19 - AZ30 -GC1

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory nadmiarowo-upustowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Instalację należy tak wykonać, aby zapewniła niezbędny przepływ potrzebny do odszraniania przy 100% pracy pompy ładującej.

Ważna informacja dotycząca komponentów

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące następujących komponentów:

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu S2125/F2120/F2050/F2040 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub chłodzenia.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie VVM S320 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

VVM S320 zawiera zasobnik c.w.u., który jest ładowany za pomocą wężownicy ładującej.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, VVM S320 traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja VVM S320.

Funkcje/akcesoria

System grzewczy 2

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE ECS 40/41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do kolejnych obiegów grzewczych o niższej wymaganej temperaturze (np. systemu ogrzewania podłogowego). Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej. Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych obiegów grzewczych. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego. Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Obieg c.w.u.

Za pomocą VVM S320 można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.

Rekuperator

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ERS, które jest sterowane przez VVM S320. ERS odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego S135. S135 to moduł wentylacyjny, który jest sterowany przez VVM S320. S135 odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Chłodzenie (w systemie 4-rurowym)

Wyposażenie dodatkowe ACS 310 umożliwia podłączenie oddzielnych systemów chłodzenia i ogrzewania przez zawór przełączający. System chłodzenia podłącza się między pompą ciepła i jednostką wewnętrzną.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej EB15-BT1 i dowolny czujnik pokojowy EB15-BT50), zawór trójdrogowy EQ1-QN12 i pompa obiegowa EQ1-GP12 zostają uruchomione.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Basen

Z wyposażeniem dodatkowym POOL 310 pompa ciepła może służyć do ogrzewania basenu.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Zbiornik buforowy (UKV)

Zbiornik buforowy to zbiornik akumulacyjny, który może zostać podłączony do pompy ciepła lub innego zewnętrznego źródła ciepła i mieć kilka różnych zastosowań.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Panele słoneczne

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE PV. NIBE PV to kompletny system modułowy obejmujący panele słoneczne o kilku podstawowych mocach. NIBE PV podłącza się do urządzenia VVM S320, które dostosowuje generowaną elektryczność solarną.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym, który może być traktowany priorytetowo. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Elektryczne rezerwowe źródło ciepła

Kocioł elektryczny może być uruchamiany przez wyjście AUX, kiedy sprężarka zostanie zablokowana z powodu niskiej temperatury zewnętrznej. Maks. zalecana moc to 4,5 kW.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-AA35-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM S320

-AA35-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-AA35-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-AA35-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w VVM S320

-AA35-BT63

Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania przed QN10

Zawarty w VVM S320

-AA35-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w VVM S320

-AA35-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-AA35-GP12

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.1

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

Pompa zasilająca do EB102

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

Pompa zasilająca do EB103

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

Pompa zasilająca do EB104

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.5

Pompa zasilająca do EB105

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-AA35-QN43

Zawór nadmiarowo-upustowy, chłodzenie

-EB100

System pompy ciepła

NIBE VVM S320

-EB100F1355

System pompy ciepła

NIBE F2120

-EB100F1330

System pompy ciepła

NIBE F2040

-EB100F1360

System pompy ciepła

F2120/F2050/F2040

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EB100-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM S320

-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM S320

-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-EB100-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-EB100-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-EB100-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB100-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-EB100-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w VVM S320

-EB100-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w VVM S320

-EB100-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM S320

-EB100-FL6

Zawór podciśnienia

Zawarty w VVM S320

-EB100-FQ1

Zawór mieszający

Zawarty w VVM S320

-EB100-QN17

Zawór redukcyjny

Zawarty w VVM S320

-EB100-QM30

Zawór odcinający

-EB100-RM1

Zawór zwrotny

-EB100-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w VVM S320

-EB100-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM S320

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP4

Wymiennik ciepła, wody gruntowe

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w VVM S320

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w VVM S320

-FL311xx

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120/NIBE F2040/VVM S320

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL10-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ1-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-HQ2-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ2-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-HQ3-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ3-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-HQ4-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ4-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-GP16-0

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040 40/60

-QN11

Zawór trójdrogowy

-QM12

Zawór do napełniania, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM21

Zawór odpowietrzający, obieg dolnego źródła

-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-QM32

Zawór odcinający, rurociąg powrotny czynnika grzewczego

-QM33

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM34

Zawór odcinający, wyjście obiegu dolnego źródła

-QM40

Zawór odcinający

-QM42

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM50-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ2.1-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ2.2-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ2.3-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ2.4-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ3

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120

-QZ4

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ5

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-RM10-F1360

Zawór zwrotny

-RM10-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM10-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM11-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM11-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM11-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM12-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM12-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM12-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM13-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM13-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM13-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RN20

Zawór równoważący

-RN21

Zawór równoważący

-EB10011xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

NIBE F2120

-EB10012xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

NIBE F2040

-EB10013xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

F2120/F2050/F2040

-BT111xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w NIBE F2120

-BT112xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w NIBE F2040

-BT113xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-QZ311xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120

-QZ312xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-EB100-BT2511xx

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w NIBE F2120/VVM S320

-EB100-BT7111xx

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w NIBE F2120/VVM S320

-EB100-QZ211xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-EB100-QZ212xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-EB101

Pompa ciepła

S2125/F2120/F2050/F2040

-GP16-1

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040 40/60

-EB101-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL10-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-1361

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ1-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-HQ2-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ2-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-HQ3-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ3-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-HQ4-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ4-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-EB101-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB101-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM50-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB101-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2050/F2040

-QZ2.1-1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120

Urządzenie NIBE F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ2.2-1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120

Urządzenie NIBE F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ2.3-1

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ2.4-1

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-EB101-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

-RM10-F1361

Zawór zwrotny

-RM10-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM10-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM11-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM11-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM11-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM12-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM12-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM12-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM13-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM13-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM13-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-EB102

Pompa ciepła 2

S2125/F2120/F2050/F2040

-GP16-2

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040 40/60

-EB102-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL10-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ1-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-HQ2-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ2-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2040

-HQ3-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ3-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-HQ4-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-HQ4-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2040

-EB102-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB102-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM50-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2.1-2

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120

Urządzenie NIBE F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ2.2-2

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120

Urządzenie NIBE F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ2.3-2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-QZ2.4-2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120

-RM10-F1362

Zawór zwrotny

-RM10-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM10-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM11-F1362

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM11-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM11-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM12-F1362

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM12-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM12-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-RM13-F1362

Zawór zwrotny

Zawarty w F2120/F2050/F2040

-RM13-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2040

-RM13-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE F2120

-EB103

Pompa ciepła 3

S2125/F2120/F2050/F2040

-EB103-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 304

-EB103-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB103-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB103-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB104

Pompa ciepła 4

S2125/F2120/F2050/F2040

-EB104-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB104-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB104-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB105

Pompa ciepła 5

S2125/F2120/F2050/F2040

-EB105-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 304

-EB105-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB105-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB105-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

XL1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

XL2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

0.1

Urządzenie wentylacyjne 1

-RN1

Zawór równoważący

-AZ11

Moduł wentylacyjny

0

Moduł wentylacyjny

NIBE F135

067 075

-AZ10

Moduł wentylacyjny

NIBE S135

067 075

-AZ10-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w S135

-AZ10-HQ1

Filtr cząstek stałych

-AZ10-QM1

Zawór odcinający

-AZ10-QM2

Zawór odcinający

-AZ30

Urządzenie wentylacyjne

NIBE ERS

-CL11

Obieg basenu

POOL 310

067 247

-CL11-AA25

Moduł AXC, basen

Zawarty w POOL 310

-CL11-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w POOL 310

-CL11-BT51

Czujnik basenowy

Zawarty w POOL 310

-CL11-EP5

Wymiennik, basen

-CL11-GP9

Pompa obiegowa, basen

-CL11-GP12

Pompa ładująca, basen

Zawarty w POOL 310

-CL11-HQ4

Filtr cząstek stałych, basen

-CL11-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Zawarty w POOL 310

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-CL11-RM1

Zawór zwrotny, basen

-CL12

Obieg basenu 2

POOL 310

067 247

-CL12-AA25

Moduł AXC, basen

Zawarty w POOL 310

-CL12-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w POOL 310

-CL12-BT51

Czujnik basenowy

Zawarty w POOL 310

-CL12-EP5

Wymiennik, basen

-CL12-GP9

Pompa obiegowa, basen

-CL12-GP12

Pompa ładująca, basen

Zawarty w POOL 310

-CL12-HQ4

Filtr cząstek stałych, basen

-CL12-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Zawarty w POOL 310

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-CL12-RM1

Zawór zwrotny

Zawarty w POOL 310

-CP1

Zasobnik c.w.u.

-CP1.1

Zasobnik c.w.u.

-CP1.1-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-CP1-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-CP1.1-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-FL6

Zawór podciśnienia

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-FL6

Zawór podciśnienia

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-FL6

Zawór podciśnienia

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-FQ1

Termiczny zawór mieszający

-CP1-FQ1

Termiczny zawór mieszający

-CP1.1-QN17

Zawór redukcyjny

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-QN17

Zawór redukcyjny

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-QM30

Zawór odcinający

-CP1-QM30

Zawór odcinający

-CP1.1-QM40

Zawór odcinający

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-QM40

Zawór odcinający

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-RM1

Zawór zwrotny

-CP1-RM1

Zawór zwrotny

-CP1.1-WM3.1

Tundish, zimna woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-WM3.1

Tundish, zimna woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-RN1.1

Zawór równoważący

-CP1-RN1.1

Zawór równoważący

-CP1-RN1

Zawór równoważący

-CP1.1-RN1.2

Zawór równoważący

-CP1-RN1.2

Zawór równoważący

-CP1.2

Zasobnik c.w.u.

-CP1.2-RN1.1

Zawór równoważący

-CP1.2-RN1.2

Zawór równoważący

-RN60

Zawór równoważący

-RN61

Zawór równoważący

-CP2

Zasobnik c.w.u.

-CP2-FQ1

Termiczny zawór mieszający

Nr części 624 922

-CP4

Dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

-CP10.4

Zbiorniki

-CP10.4

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.5

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.6

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.7

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-EB1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo/kocioł elektryczny

-EB1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EB1-BT25

Czujnik temperatury zasilania, czynnik grzewczy, zewnętrzny

Zawarty w AXC 40

-EB1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

-EB1-CM5

Zamknięte naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-EB1-EP7

Wymiennik węzła cieplnego

-EB1-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB1-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

-EB1-QM40

Zawór odcinający

-EB1-QM41

Zawór odcinający

-EB1-QN11

Zawór trójdrogowy

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EB1-RM5

Zawór zwrotny

-RN1

Zawór równoważący

-EB2

Zewnętrzne elektryczne rezerwowe źródło ciepła

-EB3

Grzałka zanurzeniowa w zbiorniku

ze skrzynką przyłączeniową K11

IU 3 kW: 218 009

IU 6 kW: 218 011

IU 9 kW: 218 003

018 893

-EB3-QA1

Stycznik pomocniczy

HR 10

067 309

-EB15

Moduł wewnętrzny

VVM S320

-EB15-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM S320

-EB15-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w AXC 40

-EB15-BT25_extcp

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB15-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

-EB15-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

-EB15-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-EB15-RM2

Zawór zwrotny

-EB15-QM30

Zawór odcinający, c.w.u.

-EB15-WM4

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM S320

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

5

Przyłącze cyrkulacji c.w.u.

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanie

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, powrót

8

Przyłącze, zasilanie czynnika grzewczego (od pompy ciepła)

9

Przyłącze, powrót czynnika grzewczego (do pompy ciepła)

13

Przyłącze ogrzewania solarnego, zasilanie

14

Przyłącze ogrzewania solarnego, powrót

18

Przyłącze, zasilanie (wysoka temp.)

19

Przyłącze, powrót (wysoka temp.)

29

zawór T&P

30

Przyłącze naczynia przeponowego

36

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

37

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

39

Przyłącze, basen

-EM1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

-EM1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EM1-QN11

Zawór trójdrogowy podgrzewacza pomocniczego

-EM1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

-EM1-BT25

Czujnik temperatury zasilania, czynnik grzewczy, zewnętrzny

Zawarty w AXC 40

-EM1-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EM1/EB1

Kocioł elektryczny, kocioł na drewno, kocioł na pelety, kocioł olejowy lub węzeł cieplny

-EM1/EB1-GP10

Pompa obiegowa

-EP1

Węzeł cieplny