Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami
-QM42 -QM12 -CM2 -FL3 -QM31 -QZ2 -FL2 -CM1 -EB100 - B T1 -BP5 -QZ3 -EB100 P -QM34 XL 1 6 9 7 2 -CP1 -EB100 - B T6 -EB100 - B T7 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -EB100-GP10 -CM3 -BP6 -FL3 -EP44 - AA25 -EP44-QN18 -EP 44 - B T6 4 -EP44-GP10 -EP 44 - B T6 5 -EP 44 - R M 1 -EP44 P -CP10.2 -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -CM3 -BP6 -FL3 P -EP45-GP10 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -EP 12 -GP 3 -EP12-HQ40 -EP12-EP4 -EP12 - AA25 -EP12 -CP3 -CP10.1 -EB100- B T25 -EB100 - B T25 -EP21-RM1 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11-QN19 -CL11 - AA25 -CL11 - AZ10 -RM1 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 - AZ11 -CM3 -BP6 -FL3 P -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB1 - AA25 -EB1 -RM1 -CM3 -BP6 -FL3 P -EB100 -GP7 -RM2 -QZ20 -EQ1-RM1 -EQ1-GP14 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1-EP6 -EQ1 -EQ1- B T75 -EQ1-RM1 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EP1-CT1 -EP1-CT2 -EP1-CT3 -EP1-EP7 -EP 1 - Q N 1 1 -EP1 -EP1- B T52 -EB100- B T71 -EQ1-QN12 -CP1-FL6 -CP1 - WM3.2 -CP1 - WM3.1 -CP1-CM4 -CP1-QN17 -CP1-RM1 -CP1-QM30 -CP1-FL1 -CP1-FL5 -CP1-FQ1

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, viršslėgio ir uždaromieji vožtuvai).

Veikimas

Šilumos siurblys

S1155 kompresorius valdomas inverteriu. Jei reikia, kompresoriaus galia nustatoma pagal poreikį ir skiriama šildyti, karštam vandeniui ruošti arba baseinui šildyti / vėsinti. Jei galios šildymo sistemai nepakanka, automatiškai įjungiamas papildomas šildymo įrenginys.

Eksploatavimo režimai

Šilumos gamyba

Prie S1155 pridedama šildymo kontrolės sistema, todėl pastatas šildomas pagal pasirinktas nuostatas. Jungiant prie sistemos, prie kurios visų radiatorių (ar grindų šildymo ) įrengti termostatai, būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą arba išmontuoti kai kuriuos termostatus, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Daugiau informacijos apie šildymą žr. montuotojo vadove.

Karšto vandens ruošimas

Jei reikalingas karšto vandens šildymas, prijungiamas bent vienas išorinis vandens šildytuvas / akumuliacinė talpykla.

Kai reikia karšto vandens, šilumos siurblys teikia jam pirmenybę ir įsijungia karšto vandens režimas. Šiuo režimu nešildoma.

Jei karšto vandens temperatūra viršija 60  °C, įrenginyje būtina sumontuoti pamaišymo vožtuvą.

Daugiau informacijos apie karšto vandens ruošimą žr. šilumos siurblio ir (arba) vandens šildytuvo / akumuliacinės talpyklos vadove.

Vėsinimo gamyba

Pasyvusis vėsinimas (be kompresoriaus) atliekamas prijungus vėsinimo sistemą prie šilumos siurblio sūrymo kontūro. Kolektoriaus žema temperratūra gali būti naudojama komfortiškam vėsinimui

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia cirkuliacinis siurblys ir aplankos vožtuvas.

Funkcijos / priedai

Išorinis cirkuliacinis siurblys

Naudojant priedą AXC 40 (kiekvienai funkcijai reikia vieno priedo), prie šilumos siurblio galima prijungti išorinį šildymo terpės siurblį (klimato sistemai), jei dėl kitos funkcijos suaktyvinta įspėjamojo signalo relė (AUX išvadas). Jei negalima naudoti AUX išvesties išoriniam cirkuliaciniam siurbliui, funkciją galima rasti:

  • papildomas įrenginys

  • aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

  • baseinas

Papildoma šildymo sistema

Šiai funkcijai reikalingas priedas ECS 40/41. Aplankos vožtuvas, tiekimo ir grįžimo linijos jutikliai bei cirkuliacinis siurblys prijungiami prie kitų šildymo sistemų, kurioms reikia žemesnės temperatūros, pvz., grindinio šildymo sistemos. Papildomos šildymo sistemos temperatūra atitinka pasirinkto kreivės nuolydžio ir nuokrypio nuostatas. Prie sistemos galima prijungti tiek papildomų šildymo sistemų: 8 ir kiekvienos jų temperatūra turi būti mažesnė nei sistemos, kurioje jos veikia kaip aplanka. Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Itin karštas vanduo

Našesniam karšto vandens ruošimui.

Karšto vandens cirkuliacija naudojant vandens šildytuvą

Karštam vandeniui cirkuliuoti galima valdyti cirkuliacinį siurblį naudojant S1155. Cirkuliuojantis vanduo turi būti tinkamos temperatūros, kad apsaugotų nuo bakterijų augimo, bet nenudegintų ir atitiktų nacionalinius standartus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. atitinkamą montuotojo vadovą.

Papildomas sūrymo siurblys

Jei sūrymo dalyje smarkiai nukrenta slėgis, gali prireikti išorinio sūrymo siurblio.

Ventiliacija su šilumos grąžinimu

„Ventiliacija su šilumos grąžinimu“ reiškia, kad siurblys grąžina išmetamo oro šilumą į sistemą.

Šiai funkcijai reikalingas priedas FLM S45. FLM S45 integruota orapūtė ištraukia orą iš įvairių namo vietų į grąžinimo įrenginį. Per jį šilumos energija perduodama į sistemą, taip padidinant temperatūrą ir sistemos naudingumo koeficientą.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Tik ventiliacija

„Tik ventiliacija“ reiškia, kad šilumos siurblys išmetamo oro šilumą iš ventiliacijos sistemos į šildymo sistemą grąžina nenaudodamas gręžinio arba grunto kolektorių.

Daugiau informacijos žr. ventiliacijos vadove.

Gruntinio vandens sistema

Naudojant AXC 40, prie šilumos siurblio galima prijungti gruntinio vandens siurblį, jei programine įranga kontroliuojama išvestis (AUX išvadas) naudojama kitam tikslui.

Taip prijungus, galima šildyti naudojant gruntinį vandenį. Gruntinis vanduo pumpuojamasį tarpinį šilumokaitį. Tarpinis šilumokaitis apsaugo šilumos siurblio šilumokaitį nuo purvo ir užšalimo. Vanduo išleidžiamas į požeminį filtravimo mazgą arba gręžinį.

Gruntinio vandens siurblys įsijungia kartu su sūrymo siurbliu.

Aktyvusis / pasyvusis vėsinimas (vėsinama 4 vamzdžių sistemoje)

Norint naudoti šią funkciją, reikia priedo NIBE ACS 45. Naudojant NIBE ACS 45, galima ir šildyti, ir vėsinti atskirai. Pasyvusis vėsinimas atliekamas be kompresoriaus, aktyvusis vėsinimas – kompresoriui veikiant.

Vėsinimo sistema prijungta prie šilumos siurblio sūrymo kontūro. Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia aplankos vožtuvas EQ1-QN18 ir cirkuliacinis siurblys EQ1-GP10.

Šilumos šalinimas

Esant šilumos pertekliui, jis išmetamas į kolektorių arba aplinkos orą per lauko ventiliatoriaus bloką.

Pasyvus vėsinimas

Šiai funkcijai reikalingas priedas PCS 44. Vėsinimo sistema jungiama prie šilumos siurblio sūrymo kontūro, per kurį vėsinimas tiekiamas iš kolektoriaus per cirkuliacinį siurblį ir aplankos vožtuvą.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia aplankos vožtuvas ir cirkuliacinis siurblys.

Pamaišymo vožtuvas reguliuoja sistemą taip, kad vėsinimo jutiklis pasiektų esamą nustatytąją vertę, kuri atitinka lauko temperatūrą ir nustatytąją mažiausią vėsinimo temperatūrą (kad būtų išvengta kondensacijos).

Jei priedas PCS 44 sumontuotas kartu su NIBE FLM, vėsinimo galia bus mažesnė.

Baseinas

POOL 40 – tai priedas, suteikiantis galimybę šildyti baseiną per sistemą su kompresoriumi.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Pripildymo komplektas

Norint lengvai užpildyti sistemą sūrymu, galima pasinaudoti priedais KB 25 / KB 32. Juos sudaro rutulinis, atbulinis ir uždaromasis / pildymo vožtuvai. Yra du galimi dydžiai.

KB 25 iki 12 kW šilumos siurbliams ir KB 32 iki 30 kW šilumos siurbliams.

Papildomas įrenginys

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti pakopomis valdomą papildomą šilumą. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti papildomą šilumą, kuriai gali būti teikiama pirmenybė. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Šildymas naudojant centralizuoto šildymo sistemą

Šį funkcija įjungia centralizuoto šildymo papildomą šilumą, kuri padeda šildyti.

Šildyti naudojamas Cetetherm centralizuoto šildymo modulis

Šį funkcija įjungia centralizuoto šildymo papildomą šilumą, kuri padeda šildyti.

Išorinis cirkuliacinis siurblys GP10, jutikliai BT25 ir BT71 pateikiami kartu bei naudojami centralizuoto šildymo modulyje. Jutikliai jungiami prie S1155.

Šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas Cetetherm centralizuoto šildymo modulis

Ši funkcija įjungia centralizuoto šildymo papildomą šilumą, kuri šildo ir ruošia karštą vandenį bei cirkuliuoja karštą vandenį.

Išorinis cirkuliacinis siurblys GP10, jutikliai BT25 ir BT71 pateikiami kartu bei naudojami centralizuoto šildymo modulyje. Jutikliai jungiami prie S1155.

Buferinis rezervuaras

Buferinis rezervuaras yra akumuliacinė talpykla, tinkama prijungti prie šilumos siurblio ar kito išorinio šilumos šaltinio ir galinti turėti keletą skirtingų paskirčių.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

Dalies Nr.

Komentarai

-AA35-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155

Modbus: 1 (input)

-AA35-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 9 (input)

-AA35-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 8 (input)

-AA35-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155

Modbus: 39 (input)

-AA35-BT63

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis iki QN10

Pridedama prie S1155

Modbus: 72 (input)

-AA35-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie S1155

Modbus: 88 (input)

-AA35-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

Modbus: 1825 (input)

-AA35-GP12.1

EB101 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

Modbus: 1636 (input)

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

EB102 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

Modbus: 1635 (input)

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

EB103 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

Modbus: 1634 (input)

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

EB104 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

Modbus: 1633 (input)

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-AA35-QN43

Aplankos vožtuvas, vėsinimas

-EB100

Šilumos siurblio sistema

S1155

-EB100F1355

Šilumos siurblio sistema

S1155

-EB100F1330

Šilumos siurblio sistema

F1145

-EB100F1360

Šilumos siurblio sistema

?

-EP14

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155

Modbus: 1 (input)

-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 8 (input)

-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 8 (input)

-EB100-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155

Modbus: 39 (input)

-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Modbus: 39 (input)

-EB100-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Modbus: 88 (input)

-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Modbus: 88 (input)

-EB100-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Pridedama prie S1155

-EB100-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

Pridedama prie S1155

-EB100-FL5

T&P vožtuvas

Pridedama prie S1155

-EB100-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Pridedama prie S1155

-EB100-FQ1

Sumaišymo vožtuvas

Pridedama prie S1155

-EB100-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Pridedama prie S1155

-EB100-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-EB100-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EB100-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Pridedama prie S1155

-EB100-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie S1155

-EB100-GP7

Išorinis sūrymo siurblys

-EB100-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

Modbus: 1825 (input)

-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

Modbus: 1825 (input)

-EB100-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP4

Šilumokaitis, gruntinis vanduo

-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1155

-FL311xx

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1155/F1145/S1155

-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL10-0

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-0

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-0

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-0

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-F1360

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie ?

-HQ1-F1330

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1145

-HQ2-F1360

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie ?

-HQ2-F1330

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1145

-HQ3-F1360

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie ?

-HQ3-F1330

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1145

-HQ4-F1360

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie ?

-HQ4-F1330

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1145

-GP16-0

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie F1145 40/60

-QN11

Trieigis vožtuvas

-QM12

Pildymo vožtuvas, sūrymas

-QM21

Nuorintojas, sūrymas

-QM31

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės tiekimo linija

-QM32

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės grįžtamoji linija

-QM33

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM34

Sūrimo išvado uždaromasis vožtuvas

-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-QM42

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM50-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-0